Zaštita privatnosti

Divider

 

UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA I ZAŠTITE PRIVATNOSTI

  1. OPĆE ODREDBE O OSOBNIM PODACIMA

(1)   Ovim Uvjetima je definiran način na koji Silverleaf Dva d.o.o. Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb (u nastavku: Silverleaf Dva d.o.o.) prikuplja, obrađuje i čuva osobne podatke svakog potencijalnog korisnika usluga Silverleaf Dva d.o.o. (u nastavku: Korisnik) koje isti dostavi putem službene Internet stranice Silverleaf Dva d.o.o. https://shopping-samobor.hr/ i https://shopping-samobor.com/ (u nastavku: Web stranica) i/ili s Web stranicom povezane mobilne stranice i/ili bilo koje mikro stranice kojoj se može pristupiti preko Web stranice (u nastavku sve zajedno: Stranice) i/ili u pisanom obliku i/ili putem elektroničkih oblika komunikacije koji se po potrebi mogu prenijeti u pisani oblik (e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp i dr., u nastavku svi zajedno: Elektronički oblici), te osobne podatke o Internet stranicama koje svaki Korisnik posjeti pri pregledavanju Stranica, datumu i vremenu Korisnikove posjete istima, Korisnikovoj IP adresi i vrsti Internet preglednika koju Korisnik pritom koristi, internetskim lokacijama (URL) koje Korisnik posjeti prije svog pristupanja Stranicama, datumu Korisnikove registracije na Web stranici, nekretninama koje je Korisnik pregledao na Stranicama, spremljenim postavkama Korisnikovog filtra za pretraživanje nekretnina na stranicama i o nekretninama koje je Korisnik pritom „lajkao“ (u nastavku svi u ovom stavku Uvjeta navedeni osobni podaci zajedno: Osobni podaci).

(2)   Silverleaf Dva d.o.o., u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), kao voditelj obrade Osobnih podataka, obvezuje se pružati zaštitu svih Osobnih podataka koje od Korisnika prikupi, obradi i čuva (ime/naziv, adresu, e-mail adresu, poštansku adresu, broj telefona/mobitela i dr.). za potrebe obavljanja svoje djelatnosti, te za potrebe ispunjavanja obveza Silverleaf Dva d.o.o. utvrđenih svim za poslovanje Silverleaf Dva d.o.o. relevantnim hrvatskim i europskim propisima (u nastavku: Propisi).

(3) Ovlaštene osobe Silverleaf Dva d.o.o. obvezne su poštivati povjerljivost svih Osobnih podataka te ih obrađuju i čuvaju samo onoliko dugo i u onom opsegu koliko je to potrebno za izvršenje usluge Silverleaf Dva d.o.o. zbog koje je Korisnik kontaktirao Silverleaf Dva d.o.o., osim ako Propisima nije propisano dulje vrijeme njihovog čuvanja i/ili dodatni način i svrha njihove obrade.

(4) Ako se Osobni podaci konkretnog Korisnika nakon njegove registracije na Web stranici izmijene ili ako konkretan Korisnik više ne želi koristiti usluge Silverleaf Dva d.o.o., isti u svakom trenutku Silverleaf Dva d.o.o. može podnijeti pisani ili e-mail zahtjev za izmjenu, dopunu ili uklanjanje njegovih Osobnih podataka koje Silverleaf Dva d.o.o. posjeduje (u nastavku: Zahtjev 1), kojem će Silverleaf Dva d.o.o. udovoljiti u mjeri u kojoj to nije protivno Propisima ako su za to kumulativno ispunjeni uvjeti niže navedeni pod (a) i (b):

(a) da je Zahtjev 1 poslan sa poštanske ili e-mail adrese podnositelja Zahtjeva 1 prethodno registrirane u bazi podataka Silverleaf Dva d.o.o. podnošenjem popunjenog registracijskog upitnika (u nastavku: Upitnik);

(b) da je Zahtjev 1 poslan u pisanom obliku na službenu poštansku adresu Silverleaf Dva d.o.o. utvrđenu pod stavkom (1) ove točke Uvjeta ili putem e-maila na e-mail adresu službenika Silverleaf Dva d.o.o. za zaštitu podataka (u nastavku: Službenik ZZP) utvrđenu u točki 7., stavak (4) ovih Uvjeta.

  1. OPĆE ODREDBE O STRANICAMA

(1)  Svim Stranicama upravlja Silverleaf Dva d.o.o., te se obvezuje štititi privatnost Korisnika tijekom i nakon svakog njegovog posjeta Stranicama.

(2)   Prije realizacije od strane konkretnog Korisnika zatražene usluge Silverleaf Dva d.o.o. i davanja obavijesti istom u svezi usluga Silverleaf Dva d.o.o., a za potrebe daljnje komunikacije Silverleaf Dva d.o.o. sa Korisnikom, Korisnik je obvezan registrirati se na Web stranici popunjavanjem Upitnika svojim potpunim i točnim Osobnim podacima, čime ujedno Silverleaf Dva d.o.o. daje dopuštenje za korištenje svih putem Upitnika, te u pisanom i Elektroničkim oblicima Silverleaf Dva d.o.o. dostavljenih svojih Osobnih podataka za potrebe realizacije usluge zbog koje je kontaktirao Silverleaf Dva d.o.o., te za ispunjavanje svih obveza Silverleaf Dva d.o.o. propisanih Propisima.

(3) Silverleaf Dva d.o.o. ne odgovara ni za sadržaj na Stranicama objavljenih oglasa za nekretnine dostavljenih Silverleaf Dva d.o.o. na objavu u odgovarajućem obliku od strane trećih osoba-oglašivača (u nastavku: Oglasi), niti da će Stranice funkcionirati bez ikakvih prekida i/ili poteškoća.

(4) Za vrijeme posjeta sa Stranicama povezanim Internet stranicama, Korisnika obvezuju pravila korištenja Internet stranice na kojoj se trenutno nalazi, za čiji objavljeni sadržaj Silverleaf Dva d.o.o. ne odgovara.

(5) Autorska prava Silverleaf Dva d.o.o. na Stranicama uključuju sve na Stranicama objavljene tekstove, fotografije, baze podataka i sve ostale materijale, formate zvukove, software i nazive koji pripadaju Silverleaf Dva d.o.o., samostalno ili uz dozvolu pružatelja usluge, odnosno oglašivača (u nastavku svi zajedno: Sadržaj WS), te je zabranjena svaka izmjena, umnožavanje, distribuiranje i/ili prodaja bilo kojeg dijela Sadržaja WS od strane neovlaštenih trećih osoba.

(6) Korisnici su ovlašteni koristiti Sadržaj WS-a isključivo radi realizacije usluge zbog koje su kontaktirali Silverleaf Dva d.o.o. te ujedno ovlašćuju Silverleaf Dva d.o.o. da, bez ikakvog njihovog daljnjeg dopuštenja, sve njihove Oglase objavi i na Internet stranicama Silverleaf Dva d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina s kojima Silverleaf Dva d.o.o. poslovno surađuje.

(7) Silverleaf Dva d.o.o. zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog upozorenja, onemogući daljnje korištenje Stranica svakom Korisniku koji kršenjem odredaba ovih Uvjeta i/ili zlouporabom svog Oglasa i/ili na bilo koji drugi način ometa funkcioniranje ili neovlašteno koristi jednu ili više Stranica, uz naknadno poduzimanje svih odgovarajućih mjera pravne zaštite time povrijeđenih interesa Silverleaf Dva d.o.o., te njenih oglašivača i preostalih Korisnika.

  1. OGLAŠAVANJE NA WEB STRANICI

(1) Svaki oglašivač na Stranicama odgovoran je za cjelokupan sadržaj svog Oglasa, te je svaki svoj Oglas, prethodno sadržajno usklađen s odredbama svih Propisa, ovlašten dostaviti Silverleaf Dva d.o.o. na objavu samo jednom i to isključivo na način, te u obliku, sadržaju i rubrici predviđenima konkretnom Stranicom.

(2) Silverleaf Dva d.o.o. zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog upozorenja, uredi, izmijeni ili izbriše svaki Oglas koji ne zadovoljava jedan ili više kriterija iz stavka (1) ove točke Uvjeta i/ili kojim se oglašava više od 1 (jedne) nekretnine i/ili koji je uvredljiv za Silverleaf Dva d.o.o. i/ili koji sadržava link(ove) na neku drugu(e) Internet stranicu(e) i/ili HTML tag(ove).

  1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES) NA STRANICAMA

(1) Pri korištenju Stranica svaki Korisnik obvezan je izjasniti se pristaje li na uporabu na toj konkretnoj Stranici kolačića (cookies) – podataka o konkretnom Korisniku koji se, uz prethodni pristanak Korisnika, privremeno ili trajno pohranjuju na njegovo računalo/pametni koji koristi za pregledavanje konkretne Stranice, omogućavajući pritom njeno jednostavnije i brže korištenje od strane konkretnog Korisnika (u nastavku: Kolačići).

(2) Korisnik postavke Kolačića može u svakom trenutku izmijeniti u postavkama Internet preglednika kojeg je odabrao za pretraživanje konkretne Stranice (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ili neki dr.), no ako onemogući korištenje Kolačića za neku od Stranica, neće biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti konkretne Stranice.

  1. KORIŠTENJE FACEBOOKA NA STRANICAMA

(1) Sve Stranice koriste dodatke za društvenu mrežu Facebook označene Facebook logotipom ili tipkom “Like”, grafički predočene na http://developers.facebook.com/docs/plugins, čijim korištenjem se Korisnik može izravno povezati na Facebook Internet poslužitelj.

(2) Svaki Korisnik koji klikne na Facebook tipku ”Like” za vrijeme dok je prijavljen na svoj Facebook profil (u nastavku: FB profil), može se preko svog FB profila povezati na sadržaj Stranica.

  1. KORIŠTENJE GOOGLE ANALYTICSA NA STRANICAMA

(1) Sve Stranice redovito koriste Google Analytics analizu korištenja web stranica (u nastavku: Google Analytics), kojom se prikupljaju i na Googlovim Internet poslužiteljima pohranjuju informacije o korištenju Stranica od strane Korisnika (u nastavku: Informacije o korištenju).

(2) Informacije o korištenju Google koristi za izradu analize korištenja svih Stranica i izvještaja o web aktivnostima na pojedinim Stranicama.

(3) Korisnik može blokirati prikupljanje i obradu podataka o svom korištenju Stranica od strane Google Analyticsa preuzimanjem i instalacijom dodatka svom Internet pregledniku dostupnog na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Na sve odnose između Silverleaf Dva d.o.o. i Korisnika u svezi korištenja Stranica i zaštite privatnosti Korisnika pri prikupljanju, obradi i čuvanju njegovih Osobnih podataka, a koji nisu regulirani odredbama ovih Uvjeta, primjenjuju se odredbe Propisa.

(2) Silverleaf Dva d.o.o. će sve sporove sa Korisnicima proizašle iz primjene ovih Uvjeta (u nastavku: Sporovi) prvo pokušati riješiti sporazumno no ako to ne uspije, za rješavanje svakog Spora bit će nadležan sud sa sjedištem u Zagrebu stvarno nadležan za konkretan Spor.

(3) Silverleaf Dva d.o.o. pridržava pravo na izmjene i/ili ažuriranja ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a koje izmjene i/ili ažuriranja će, zajedno s datumom njihovog stupanja na snagu, bez odgode objaviti na Web stranici.

(4)  Silverleaf Dva d.o.o. je za Službenika ZZP imenovala Sašu El Khalifu, kojeg svaki Korisnik u svezi svih pitanja glede primjene ovih Uvjeta može kontaktirati u pisanom obliku na poštansku adresu Silverleaf Dva d.o.o. utvrđenu u točki 1., stavak (1) ovih Uvjeta ili putem e-maila na e-mail adresu Službenika ZZP info@shopping-samobor.hr.

(5) Ovi Uvjeti primjenjuju se od 15. siječnja 2020. godine.

Zagreb, 15. siječnja 2020. godine